Lyrics of lakshmi ashtothram (slokam)


Lyrics of lakshmi ashtothram (slokam) sung by M S Subbulakshmi, composed by Muthuswamy Dikshithar.

Ithyanam vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham
hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham
bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi:
sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe
bhaghavathi harivallabhe manoghne thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam
praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham
sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam
vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham
thanyam hiranmayim lakshmim nithyapushtam vibhavarim
adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim
namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam
anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham
asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim
namami dharma nilayam karunam lokamataram
padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim
padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam
padmamala tharam devem padminim padmakanthinim
punyakantham suprasannam prasathamukim prabham
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim
chathurbhujam chandrarupam indiram indu seethalam
aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem
vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim
preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam
bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim
dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham
nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham
subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam
namami mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham
vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham
tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim
navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam
thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim
lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim
dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram
srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam
thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam
matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha:
shirothaje kamala khomala karbhagowri lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye


Comments

No responses found. Be the first to comment...


  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: