Previous

Ramakrishanapuram

Ashtalakshmi Akshaya Bhavan at Ashtalakshmi Temple, Vasavi colony

Posted Date: 11 Sep 2018     Posted by: Ramya  
Next
India » Localities » Ramakrishanapuram
Ashtalakshmi Akshaya Bhavan at Ashtalakshmi Temple, Vasavi colony

This is a photo of Ashtalakshmi Akshaya Bhavan which is located in front of Ashtalakshmi temple at Vasavi colony, Kothapet in Hyderabad.